KOV kontaktid ja teenused

Jõgeva Vallavalitsus Teenused: http://jõgeva.ee/ametnikud

Mustvee Vallavalitsus Teenused: http://mustveevald.kovtp.ee/ametnikud

Põltsamaa Vallavalitsus Teenused: https://www.poltsamaa.ee/kontaktid

Riigi ja kohalike omavalitsuste poolt rahastatavad SOTSIAALTOETUSED JA -TEENUSED

Sotsiaalhoolekande seaduse (vv 8. 02. 1995. a, jõust 1. 04. 1995 – RT I 1995, 21, 323) mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:
1) sotsiaalhoolekanne – sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem;
2) toimetulek – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
3) sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
4) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus;
5) muu abi – sotsiaalse keskkonna parandamisele ja sotsiaalse turvalisuse suurendamisele suunatud tegevus;
6) sotsiaalkorter – munitsipaalomandis olev eluruum sotsiaalteenust vajavale isikule;
7) sotsiaalregister – ühesuguseid mõisteid ja ühtseid klassifikaatoreid kasutav andmekogu sotsiaalteenust, sotsiaaltoetust või muud abi taotlevate isikute kohta;
8) kohalik sotsiaalregister – valla- või linnavalitsuses peetav sotsiaalregister;
9) riiklik sotsiaalregister – üleriigiline hajutatud register valla- või linnavalitsuses peetavatest sotsiaalregistritest;
91) lapsehoiuteenuse osutamise infosüsteem – infosüsteem lapsehoiuteenuse kättesaadavuse tagamiseks ja kasutamise toetamiseks (RT I 2006, 55, 405 – jõust. 1.08.2007).
10) hoolekandetöötaja – sotsiaalhoolekandes töötav vastava ettevalmistusega isik;
11) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik;
12) vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.
 Sotsiaalhoolekande põhimõtted ja ülesanded
(1) Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on:
1) inimõiguste järgimine;
2) isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest;
3) abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;
4) isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.
(2) Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.