Tegevus 2021

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuskava 2021

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja fookusteema 2021-2022  on:


Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda on aktiivselt tegutsev mittetulundusühing, mis tegutseb sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonnas ja ühendab vaba tahte alusel puuetega inimeste ühinguid, mis tegutsevad puuetega inimeste valdkonnas lähtudes oma põhikirjast. Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojal on uus arengukava 2021-2025. a.

2021 aasta tegevuseesmärgid:
1. Puuetega inimeste, nende pereliikmete ja kogukonnaliikmete huvikaitse parandamine.
2. Puuetega inimeste organisatsioonide arvamuste koondamine sisendi andmiseks puuetega inimesi puudutavatesseõigusaktidesse.
3. Koja liikmete ning võrgustiku kaasamine huvikaitsesse ja nende pädevuse tõstmine.
4. Koja rolli tugevdamine maakondliku sotsiaalpoliitika kujundamises.
5. Teabepäevade, koolituste, ümarlaudade, mõttevahetuste ja teiste uusi oskusi ja teadmisi andvate ürituste korraldamine puuetega inimeste aktiviseerimiseks ja huvide kaitseks.
6. Jätkub kogukonna, puuetega inimeste ja vabatahtlike kaasamine erinevatesse Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide tegevustesse.
7. Arvutikasutamise oskuste õpetamine eesmärgiga laiendada teabe kättesaadavust puuetega inimeste hulgas.
8. Info jagamine Jõgeva Puuetega Inimeste kodulehel http://www.jogevapik.ee/ ja Facebookis (https://www.facebook.com/JPIKoda/).

Koja tegevus on avalik ja ka meediaväljaannete kaudu nähtav ja kuuldav.  Aitame kaasa positiivse avaliku arvamuse kujundamisele puuetega inimesi puudutavates küsimustes ajakirjanduse ja muude massiteabevahendite kaudu – 2021 oli 9 meediakajastust, 4451 koja kodulehe külastust, Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja Facebooki külastati 8237 korral. Oluline on koja ja ühingute teavitustöö ja abi ravi, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimustes.

Korraldame üritusi, koolitusi ja teabepäevi, mille eesmärgiks on puuetega inimesi puudutava informatsiooni edastamine ja aktuaalsete päevaprobleemide lahendamine, et anda teadmisi ja oskusi puuetega inimestele, sellel aastal oli 29 kutsutud esinejaga koolitust  kokku 810 inimesele. Koostöö teiste maakondade samalaadsete organisatsioonidega. Augustis toimus kolme maakondliku koja (Rapla, Lääne-Viru ja Jõgeva) ja ühingute koostöö kokkusaamine Lääne-Virumaal, tavaks on arutelud olulistel puudeid puudutavatel teemadel, kogemuste vahetamine ja ühiste seisukohtade esitamine EPIKojale.

Koja liikmesorganisatsioonide liikmed osalesid 2021. aasta jooksul 31 arendusüritusel ja koolitusel.

Aitame kaasa puuetega inimeste piirkondlike ürituste korraldamisele ja toitlustamise organiseerimisele. Teeme koostöös kohalike omavalitsusüksustega edastame puuete alast statistikat, teeme ettepanekuid ja analüüsime ning anname hinnanguid puuetega inimeste olukorda puudutavates küsimustes.

Koja tegevus on avatud, sotsiaalselt sidus ja põimunud nii eesmärgistatuse kui ka sihtgruppide poolest, olles suunatud kõigile oma liikmesorganisatsioonidele ja üksikliikmetele ja nende läbi kõigile maakonna puuetega inimestele. Koda on avatud kõigile puudega inimestele ja nende pereliikmetele, nendega hooldajatele, tugiisikutele jne, liikmesorganisatsioonidele ja avalikkusele, siin nõustatakse ja jagatakse puudetemaatikat puudutavat teavet kõigile pöördujaile. 2021 aastal nõustati koja ruumides 326 inimest. Erinevaid puude liike tutvustavad ja kajastavad materjalid on Kojas avalikuks kasutamiseks. Toimub pidev koostöö oma ühingutega, teiste samalaadsete organisatsioonide ja partneritega. Osutame abi praegu toimivate ja edaspidi loodavate puuetega inimeste ühenduste tegevusele (käivitamine, projektide koostamine, IT teemad, koostöö ja huvigruppide loomine jpm).

Peame oluliseks leida vahendeid koja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Kirjutame ja aitame kirjutada projekte.

Augustis kolisime uutesse ruumidesse, mis  asuvad Jõgeva linnas Suur 5 Jõgeva Vallavalitsusele kuuluvas majas. Kohandasime ruumid (uus IT ühendus) ja tegime vajalikud sanitaarremondid. 07.09.2021. a  toimus uutes ruumides avatud uste päev, kus huvilised said oma kuulmist testida, neid nõustati, toitlustati, üritusel osales 68 inimest.

Kojas on täidetud 1,5 töökohta, oktoobrist 2021 on Töötukassa toel tööl 0,2 kohaga koristaja.
Koja liikmesorganisatsioonid kasutavad tasuta Koja ruume, töö- ja sidevahendeid, kuna liikmes-organisatsioonidel puuduvad oma ruumid.

Koja ruumides tegutsev internetipunkt on puuetega inimestele avatud 4 korda nädalas 5 tundi päevas. Vajadusel toimub puuetega inimeste õpetamine ja juhendamine. Interneti püsiühendus võimaldab puuetega inimestele ja Koja liikmesorganisatsioonidele kiire ligipääsu infole.

Vahendame teavet sotsiaalteenustest, -toetustest, tööhõivest jne.

Juhendame ja korraldame infopäevi arvutioskuse omandamiseks eesmärgiga laiendada teabele liigipääsetavust puuetega inimeste hulgas – interneti kasutamise oskuse omandamiseks.

Tuginedes kaasamise heale tavale pakub koda teenuseid erinevatest projektidest saadud vahenditega: kogemus-, võla-, sotsiaalnõustamised (puuetega inimestele, nende pereliikmetele ja hooldajatele), teabevahetus liikmesorganisatsioonidega, ühisürituste ja teabepäevade korraldamine maakonnas, ruumi kasutus (kuni 25 inimest), arvuti väljatrükid paberkandjale, koopiate tegemine, avalduste ja taotluste täitmine, nõustamisejärgselt anname väljatrüki vajalikest kontaktidest, tegevustest ja dokumentidest jms.

2021. aasta  COVID19 tingimustes oli inimeste jaoks väga oluliseks teabe saamise ja jagamise allikaks erinevad kommunikatsioonivahendid. Väga oluline roll oli telefoniteel suhtlemisel, sest paljude jaoks on digikirjaoskus puudulik. Koda on oma juhatuse ja liikmete kaudu osalenud võimalikult paljudel erivajadustega seotud üritustel, et sealkuuldut edastada infot oma liikmete ja liikmesorganisat­sioonide kaudu kõigile maakonna puuetega inimestele.                                                          
Koda, kui invaküsimuste koostöö ja koordinatsiooniorgan maakonnas. Huvikaitse väljundiks on  sisendi andmine, kuidas  puuetega inimesed kaasamist, ligipääsetavust, oma toimetulekuvõimet hindavad, millised on nende jaoks olulised teemad, milliseid arengueesmärke seada ja millega  otsuste tegemisel arvestada jm. Koda seisab oma inimeste huvide eest ja kuulub üleriigilisse katusorganisatsiooni, anname sisendeid ja arvamusi, et hajaasustus piirkonnas  elavate puuetega inimeste mured ja vajadused jõuaksid koondatult otsustajateni.

Seoses COVID 19 tinguitud liikumispiirangutega on ära jäänud sellised suured ühisüritused nagu traditsiooniline puuetega inimeste perepäev, kuid palju on olnud kohtumisi väikestes gruppides ja veebikoolitusi, arvutikoolitus jms.

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja liikmed 01.09.2021. a seisuga: 9 juriidilist isikut liikmete arvuga 514 isikut ja 7 üksikliiget.