Seadusandlus

Siseriiklikud seadused:

Sotsiaalhoolekande seadushttps://www.riigiteataja.ee/akt/129062017007?leiaKehtiv

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032021011?leiaKehtiv

Ravikindlustuse seadushttps://www.riigiteataja.ee/akt/117052020009?leiaKehtiv

Riikliku pensionikindlustuse seadushttps://www.riigiteataja.ee/akt/118022022006?leiaKehtiv

Tööturuteenuste ja-toetuste  seadushttps://www.riigiteataja.ee/akt/118022022005?leiaKehtiv

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadushttps://www.riigiteataja.ee/akt/116042021007?leiaKehtiv

Ühistranspordiseadushttps://www.riigiteataja.ee/akt/104072017104?leiaKehtiv

Sotsiaalseadustiku üldosa seadushttps://www.riigiteataja.ee/akt/130122015003?leiaKehtiv

Töövõimetoetuse seadushttps://www.riigiteataja.ee/akt/104032022008?leiaKehtiv

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/126022021023?leiaKehtiv

Üldise töövõime vähenemise ulatust ja kindlustusjuhtumist tingitud töövõime vähenemise ulatust väljendavad protsendimäärad ja protsendi määramise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/109102019002?leiaKehtiv

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ja tähtajad ning selliste harvikhaiguste loetelu, mille puhul makstakse puudega lapse toetust https://www.riigiteataja.ee/akt/116042021004?leiaKehtiv

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine https://www.riigiteataja.ee/akt/101092020005?leiaKehtiv

Kõik seadused www.riigiteataja.ee

Rehabilitatsioon:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine https://www.riigiteataja.ee/akt/118012022006?leiaKehtiv

Abivahendite korraldus:

Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed https://www.riigiteataja.ee/akt/129122021063?leiaKehtiv

Ligipääsetavus:

01.07.2015. a kehtima hakanud Ehitusseadustiku paragrahv 7 ja paragrahv 11 lõige 2 punkt 8, kus hea tava näeb ette majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.10.2002.a määrusega nr 14 kinnitatud „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“. Määrus “Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes” kehtis alates 01.01.2003 kuni 30.06.2015. Kuna uut määrust ei ole kinnitatud, kehtib antud määrus uue redaktsiooni vastuvõtmiseni. https://www.riigiteataja.ee/akt/226420

Seadustega kaasnevad õigused ja soodustused:

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused     https://www.riigiteataja.ee/akt/115022013010?leiaKehtiv

Rahvusvahelised raamdokumendid:

EV invapoliitika üldkontseptsioon

http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/EV-invapoliitika-%C3%BCldkontseptsioon.pdf

Euroopa puuetega inimeste strateegia 2021-2030 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=et

Heaolu arengukava 2016–2023
https://www.sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll

http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/%C2%86RO-puuetega-inimeste-%C2%9Biguste-konve-ntsioon-ja-fakultatiivprotokoll.pdf

Strateegia “Eesti 2035”, arengukavad ja planeering – https://www.valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/tegevuskava/rahva-kestlikkus-tervis-ja