Tegevus 2019

Jõgevamaa PIK tegevuskava 2019

1. Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja (edaspidi JPIK) liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite jätkuv kaasamine ja pädevuste edasiarendamine.

2. JPIK rolli tugevdamine maakondliku sotsiaalpoliitika kujundamise protsessis.

3. Puuetega inimeste organisatsioonide arvamuste koondamine, et anda puuetega inimeste poolne sisend seadusandluse ettevalmistamisse kitsaskohtade likvideerimiseks või muutmiseks.

4. Puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse parandamine.
Sellele vastavalt oleme ülesanneteks seadnud liikmesorganisatsioonide vajadustele vastavate ümarlaudade, koolituste ja teabeürituste läbiviimise, üldkoosolekute ning juhatuse koosolekute korraldamise. Et tugevdada JPIKoja rolli maakondliku sotsiaalpoliitika kujundamise protsessis töötame koostöös liikmesorganisatsioonidega välja seisukohad erinevate arengukavade jt dokumentide kohta ning edastame need sotsiaalpoliitika kujundajatele.

5. Jätkub vabatahtlike kaasamine erinevatesse JPIK organisatsioonide tegevustesse.

Planeeritud tegevused:

* üldkoosolekud (kuni 3);
* juhatuse koosolekud (kuni 5);
* vabariiklikest seminaridest, infopäevadest osavõtt
* koolitused, mõttekojad, mälumäng
* projektipõhiste tegevuste läbiviimine vastavalt projektikavale
* teabepäevad, ümarlauad jm liikmesorganisatsioonidele tööhõive reformi ja ÜRO Puuetega Inimeste Konventsiooni teemadel – koostöö töötukassaga
* seisukohtade ja arvamuste väljatöötamine ning edastamine sotsiaalpoliitika kujundajatele (vastavalt vajadusele);
* infomaterjalide avaldamine kohalikus meedias (ajalehed, raadio)
* rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine, puuetega inimeste toodete laada korraldamine, maakondliku spordipäeva korraldamine
* erialaspetsialistide täiendkoolitustel osalemine

JPIK projektide läbiviimine 2019

1. Kultuuritegevuse arendamine; traditsiooniliste ürituste läbiviimine (perepäev, maakondlik spordipäev jm. Huvitegevus). Osalemine vabariiklikul puuetega inimeste kultuurifestivalil ja erivajadustega inimeste laulupeol.
2. Puudespetsiifilise teabe jagamine (konsultatsioonid tööandjatele, teabepäevadele kaasamine, mõttekodade läbiviimine).
3. Maakondliku mälumängu „Mälu läbi mängu“ läbiviimine puuetega inimeste organisatsioonidele

Teenuste arendamine ja jätkamine SPIK-s 2019

1. Riiklike teenuste osutamine (rehabilitatsiooniteenus, igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, pikaajalise kaitstud töö teenus, tööalase rehabilitatsiooni teenus)
2. Teenuste osutamine koostöös kohaliku omavalitsustega (viipekeele tõlketeenus, kuulmisnõustamise teenus, isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, invatransporditeenus)
3. Riiklike ja töötukassa poolt korraldatavate teenuste hangetes osalemine
4. SPIK teenuste osutamine (konverentsiruumi rentimine jm.), omatulu teenimise arendamine