21.09.23 kell 11.00 - JÕGEVAL, B.ALVERI MUUSEUMIS (JAAMA 3B) JÕGEVAMAA DIABEETIKUTE SELTSI TEABEPÄEV
07.10.23 kell 11.00 - PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUSE KOORIRUUMIS JÕGEVAMAA DIABEETIKUTE SELTSI TEABEPÄEV
Kõikidele ETV ja ETV2 omasaadetele saab nüüd valida automaatsubtiitreid
Arvutikasutuse tasuta baaskoolitus: Jõgeva
Erivajadusega üliõpilaste 2023. aasta stipendiumite sügisene taotlusvoor 2023/2024 õppeaastaks erivajadusega avaneb seekord mõnevõrra hiljem. Põhjuseks on stipendiumi väljaandmise aluseks oleva haridus-ja teadusministri määruse „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“ muutmine. Taotlemise tingimustes muudatusi ei tule ning taotlusvoor kindlasti avatakse. 
 
Kuigi taotlusvoor toimub tavapärasest hiljem, siis stipendiumi makstakse ikka alates septembrikuust tagantjärgi maksetena eelnevate kuude eest. Ka sel korral võetakse taotlusi vastu läbi Kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemi nagu kevadel. 
 
Lisainfot on tulemas lähiajal, kui määrus kinnitatakse ja seda nii EPIKoja kui ka Haridus- ja Noorteameti kodulehel https://harno.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium
09.09.2023.a on üleeestiline KÄIMISPÄEV JÕGEVA SPORDIKOOLIS JA STAADIONIL, Rohu tn 10. Üritus on kõigile tasuta!
EPIKoja juhendvideo: 5 tegevussammu vajaliku abi saamisel.
Eesti Puuetega Inimeste Koda viis perioodil märts- aprill 2023 läbi kirjeldava ülevaateuurimuse, mille eesmärk oli eelkõige kaardistada EPIKoja võrgustiku liikmete hulgas valdkondi, kus neil on olnud raskusi oma vajadustele vastava abi saamisel omavalitsuse või riigi tasandil, sh nii toetuste kui teenuste näol.
EPIKoda viis Katrin Tsuimani eestvedamisel märts- aprill 2023 a läbi küsitluse "Raskused vajaliku abi saamisel". Uuringuga küsitlesime oma võrgustikuliikmetelt, kas ja millistel teemadel on inimestel olnud raskusi oma vajadustele vastava abi  saamisel kohalikest omavalitsusest või riigi tasandil. Küsitlusele vastas 123 inimest 40-st omavalitsusest.

Lühikokkuvõte küsitluse peamistest tulemustest:
 

  • Tulemused näitavad, et pisut üle poole vastajatest - 54%, on kogenud raskusi ja takistusi omavalitsusest sotsiaalhoolekandelise abi saamisel ja nad ei olnud rahul otsustega, mis oli tehtud nende abi taotlemise osas.
  • Vähem oli raskusi ja rahulolematust Sotsiaalkindlustusametist abi taotlemisel-  45%-l  vastanutest.
  • Töötukassa töövõime hindamise tulemustega ei olnud rahul  27%  vastanutest.
  • Oluline on ka see, et 54% nendest inimestest, kes ei saanud enda vajadustele vastavat abi KOV-ist, ei ole peale seda ka midagi ette võtnud ning on jäänud vajaliku abita.
  • Küsitlus tõi välja ka selle, et juhul kui esitati vaie või pöörduti  halduskohtusse, siis oli 31% KOV-i otsustest ning 40% SKA ja Töötukassa otsustest, tulemuseks otsuse muutmine ja  inimesed said oma vajadustele vastava abi.
  • Küsitlus tõi välja asjaolu, et omavalitsustes ei toimu alati terviklikku abivajaduse hindamist, mis tähendab, et omavalitsus ei pruugi arvesse võtta kõiki inimese eluolus olulisi asjaolusid. Nt nimetas  38 inimest (54% 71-st küsimusele vastajast), et nende hinnangul ei toimunud omavalitsuses abimeetme üle otsustamisel terviklikku abivajaduse hindamist.
Loe küsitluse täispikka kokkuvõtet EPIKoja kodulehelt:  
https://epikoda.ee/uudised/eesti-puuetega-inimeste-koja-kusitluse-raskused-vajaliku-abi-saamisel-kokkuvote
Eesti Puuetega Inimeste Koja taotlus töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevate isikute nõustamisteenuse rahastamise jätkamiseks
Sõidusoodustus parvlaevadel. Tasuta sõidu õigus parvlaeval kehtib puudega kuni 16-aastasele isikule, raske nägemispuudega isikule, sügava puudega isikule ja sügava või raske nägemispuudega isiku saatjale. Kõigil reisijatel peab olema parvlaevaga ülesõiduks pilet, selleks vali piletit ostes reisijapiletite valikust „tasuta pilet“. https://www.praamid.ee/reisija-meelespea/#erivajadustega-reisija-3
 
Muutub töövõimetoetuse väljamakse kuupäev. Alates juunist 2023 maksab Eesti Töötukassa töövõimetoetuse välja 6. kuupäeval (so. alates 6. kuupäevast hiljemalt 10. kuupäevaks). Kui 6. kuupäev langeb nädalavahetusele, siis maksame toetuse välja eelneval reedel.

Kui ravimeid on liiga palju ehk ravimite liigtarvitamisest tingitud peavalu - dr Kati Braschinsky 

TÜ väärikate ülikooli loengud, mida saab vaadata. Kõrval on ka teisi valikuid Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng „Psühhosotsiaalne esmaabi“ (Karmel Tall, psühhoterapeut)

VÕRDSED VÕIMALUSED Bussid peavad pimedatele kuulda ja kurtidele näha olema, liikumispuude korral peab juht vajadusel ka appi tulema


Peretoetuste määrad ja maksmine 2023. aastal

Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamaksmine

Pensioni indekseerimine ja ümberarvutamine 2023 
Iga aasta 1.aprillil pensionid indekseeritakse, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Kui oled töötav pensionär ja teenisid möödunud aastal töötasu, arvutakse sulle ka eelmise aasta eest lisanduv kindlustusosak. See tähendab, et lisaks indekseerimisele suureneb sinu pension ka selle võrra.

Ravijuhend.ee koondab tõenduspõhised juhendid tervishoiutöötajale ja patsiendile. Juhendites toodud soovitused aitavad tagada kvaliteetset tervishoiuteenust patsienti kaasates.


Mis muutub puusa- ja põlveliigese asendamise raviteekonnal? 
22.märts kell 12.00-14.30 - Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia vestlusring
 
Kutse koolitusele: Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud "Ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programm"
22. veebruaril 2023. a kell 10.30–12.15 Zoomi keskkonnas veebiseminar „Mida teha tervisekassa tulevase puudujäägiga?“

Registreerimislink:
Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub teid ligipääsetavuse teemadesse sissejuhatavale koolitusele. Koolitus on veebipõhine ja toimub 25.04.2023 kl 10-14:45. Tegemist on sarnase koolitusega, nagu toimus eelmise aasta 3. novembril. Olete teretulnud jagama infot enda liikmete hulgas, et osaleda saaksid need, kes ei ole veel osalenud.
 
Lähemalt projektist. Eesti Puuetega Inimeste Kojal (EPIK) on käimas ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programm (toetab Aktiivsete Kodanike Fond). Selle programmi raames on toimumas koolitus ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmiseks laiemalt ning eesmärk on suurendada koostööd ja parandada teadmiseid puuetega inimeste vajadustest kohalikul tasandil. Koolitusel avame ligipääsetavusega seotud põhimõtteid, räägime seadusandlusest, puudest tulenevast erivajadusest, kaasavast disainist ja anname nõu, millega tuleb arvestada ligipääsetavuse tagamisel. Ligipääsetavus ei ole ainult puuetega inimeste keskne teema, vaid sellest võidavad ka eakad, lapsevanemad ja lapsed. 
 
“Ligipääsetavus tähendab, et kogu teekond soovitud asutuseni, kaasa arvatud kohapeal nii füüsilisel plaanis, asutuse või organisatsiooni kommunikatsiooni mõttes kui ka sisu osas on esitatud ja loodud ligipääsetaval viisil. Terviklik ligipääsetavus moodustub kasutajateekonnast, mille kõik osad - füüsiline ruum ja hoone disain, infodisain ja teenusedisain - on ligipääsetavad. Ligipääsetavuse juures on oluline ka personali teadlikkus puudest tuleneva erivajaduse suhtes.”
 
Koolitusel osalejatele väljastame täienduskoolituse tõendi ning koolituse sisule saadud tagasiside põhjal valmivad kontrollitud keskkonnas tehtud videod, mis laetakse üles e-õppekeskkonda ning mis lubavad koolitust läbida edaspidi tulevikus juba endale sobival ajal, lahendada teste ning saada kirjalik tulemus ligipääsetavuse baasteadmistest.
 
 
Koolituse kava
10:00 - 10:05 Koolituse avasõnad. Maarja Krais-Leosk
10:05 - 10:20 Seadusandlusest ja põhimõtetest. Mari Puuram (s.h moderaator)
10:20 - 10:50 Hoonete ligipääsetavuse järelevalve korraldus: Käthriin Lilp, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
10:50 - 11:05 E-teenuste ligipääsetavus: Jakob Rosin, Eesti Pimedate Liit
11:05 - 11:10 TEADMISTE KONTROLL (3 küsimust)
11:10 - 11:20 PAUS
11:20 - 11:50 Nägemispuue ja ligipääsetavus: Jakob Rosin, Eesti Pimedate Liit 
11:50 - 12:20 Liikumispuue ja ligipääsetavus: Tom Rüütel, Liikuvmees OÜ 
12:20 - 12:50 Kuulmispuue ja ligipääsetavus: Külliki Bode, Eesti Vaegkuuljate Liit 
12:50 - 13:00 TEADMISTE KONTROLL (3 küsimust)
13:00 - 13:30 Lõuna
13:30 - 14:00 Intellektipuue ja ligipääsetavus: Helle Känd, Tartu Maarja Tugikeskus
14:00 - 14:30 Vaimse tervise probleemid ja ligipääsetavus: selgumisel
14:30 - 14:35 TEADMISTE KONTROLL (3 küsimust)
14:35 - 14:45 Koolituspäeva kokkuvõte ja tagasiside

Lisainfot: Mari Puuram 5401 0437
Eesti Paralümpiakomitee kutsub 14. veebruaril Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoonesse spordi ligipääsetavuse seminarile.
Spordi ligipääsetavuse seminari eesmärgiks on tõsta spordialaliitude, klubide, spordirajatiste omanike ja haldajate ning teiste spordi- ja liikumisharrastusega seotud organisatsioonide teadlikkust ligipääsetavuse olulisusest ning tutvustada praktilisi võimalusi ja lahendusi ligipääsetavuse parandamiseks. Lisainfo ja registreerimine
Infoliinide ja abiliinide info

Rahvusvahelisele harvikhaiguste päevale pühendatud konverents: ,,Haruldaste haiguste ravi kättesaadavus ja edukuse mõõdupuud Eestis’’ toimub teisipäeval, 28. veebruaril 2023. a. Tallinnas Radisson Collection hotelli konverentsikeskuses

 

Kava leiate siit.

Mis muutub uuel aastal pensionide tulumaksuarvestuses?
Abitaja on konfidentsiaalne, tasuta telefoniliin üksikutele, eakatele ja erivajadustega inimestele üle Eesti. Viime kokku abivajajad talle sobiva vabatahtlikuga, kellega regulaarselt suhelda.
Eesti Puuetega Inimeste Koja uudiskiri detsember 2022
Suunised turismiteenuste ligipääsetavuse parandamiseks psüühilise erivajadusega inimestele
Jagage oma arvamust ELi puuetega inimeste kaardi kohta – tähtaeg 09. jaanuar 2023
EESTI REUMALIIDU AJAKIRI. SÜGIS-TALV 2022, NR 6 (45)
OTSE: Tugiisikuteenuse teema- ja inspiratsioonipäev (15.11.2022) - YouTube
 
Seoses vaimse tervise kuuga kutse konverentsile „Õnnelik noor“.
Üritus toimub 20. oktoober 2022 kell 10.00-17.00 Eesti Rahva Muuseumis, Jakob Hurda saalis. Piletiinfo lingil.
Ürituse Facebooki info:
https://www.facebook.com/events/789012228921437
Kutse: Eesti Insuldipatsientide Selts kutsub seminarile "Toetav ja asjatundlik abi"
21. oktoobril kell 12-17:30.

Seminar toob kuulajani õpetliku patsiendiloo, jagab teadmisi insuldi ravi-ja taastusravivõimalustest, ennetusest, haige hooldusest, kõneravist, kaasaegsetest abivahenditest ja insuldihaige ning lähedaste vaimse tervise säilitamisest. Osaleda on võimalik kohapeal ja veebipõhiselt. Seminar toimub Mustamäe Tervisekeskuses, Ehitajate tee 27, Tallinnas.
 
Kava leiate siit: https://www.insuldiselts.ee/sundmused/insuldiseltsi-seminar-21-10-2022
 
Palun registreeruge siin:  Seminar on eelkõige suunatud tervise- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidele, hooldajatele, abi- ja tugispetsialistidele. Oodatud on ka insuldihaiged ja lähedased.
Olete oodatud!
20.10.2022 toimub Tallinnas Ovaalstuudios materjalide tutvustus koos praktilise töötoaga, mis on mõeldud kõigile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku olukordadega, kus võib tekkida vajadus pakkuda kogemuspõhist vaimse tervise tuge ja abi.
 
 
Seminari toimub 20.10.2022 kell 14:00-17:00 
 
KUTSE erivajaduste laste teemal. Kutsume teid oma kogemust jagama ja kaasa mõtlema, kuidas ümber mõtestada rehabilitatsiooniteenuste, abivahendite ja puude määramise protsess inimese elukaareüleselt ning luua lapse- ja vanemasõbralikemaid ning laste ja perede ootustele vastavaid tugisüsteemi teenuseid.
 
Ootame Teid osalema teenuste arendamises virtuaalsetes töötubades:
7. oktoobril kell 14:30-16:30
13. oktoobril kell 14:30-16:30

 
 
Esimese töötoa eesmärk on läbi arutada osapoolte vajadused ja peamised probleemkohad ning teises töötoas arendame lahendusettepanekuid, kuidas 
rehabilitatsiooniteenuste, abivahendite ja puude määramisega seotud probleeme leevendada ja teenuseid paremini korraldada.
 
Kuna töötoas osalejate arv on piiratud, palume anda oma osalemisest mõlemas töötoas teada hiljemalt, palume anda oma osalemisest teada hiljemalt 5. oktoobriks. Virtuaalse töötoa lingi saadame registreerunutele.
Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
 
Tasuta õigusnõustamise saamiseks on puude raskusastet omavatel inimestel võimalus abi saada SA Õigusteenuste Büroolt. Kirjutage oma murest otb@otb.ee või
helistage 5385 0005.
Teenust saavad kasutada ka inimesed, kes vajavad viipekeeletõlget. Tõlgi vajadusest tuleb ÕTB juristi enne kohtumist teavitada.
Kui teil on pöördumise osas kõhklusi, siis kuulake EPIKoja podcasti, kus SA Õigusteenuste Büroo juht Hille Raud nõustamisest räägib. Õigusnõustamise teemaline podcast on kuulatav
(279) Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele - YouTube. Varustame selle lähiajal ka viipekeeletõlke ja subtiitritega.
Vaimse tervise uuringu terviktekstiga saab tutvuda siin https://www.sm.ee/uudised-ja-pressiinfo/andmed/uuringud-ja-analuusid
 
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus abi vajavale lapsele https://www.youtube.com/watch?v=vZs7SEUDA7E&t=1s
 
Abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele on õigustatud laps https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/riiklikud-teenused-lastele-ja-peredele/sotsiaalse-rehabilitatsiooni-teenus-abi-vajavale#suunamine
 
SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSE OSUTAJAD https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Rehabilitatsioon/teenuseosutajad_kov_lastele.pdf
 
Abivahendite Teatmik Abistav materjal abivahendi vajajale ja abivahendi tõendi väljastajale 2022 https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Abivahendid/abivahendite_teatmik.pdf 

Sotsiaaltoetused 2022 aastal 
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/pildid/sotsiaaltoetused22.pdf
14. juunil kell 11.00, Jõgevamaa puuetega inimeste kojas – INFOPÄEV TASUTA ÕIGUSABIST ERIVAJADUSTEGA ISIKUTELE

Palume teiepoolset kirjalikku sisendit „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ kohta (LiPS I) ja „Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ (LiPS II).

 
"Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele" määruse eelnõu puhul on tegemist funktsionaalsete nõuetega, millest ettevõtja peab lähtuma toote või teenuse ja selle kohta antava teabe ligipääsetavuse tagamisel. Tegemist on uue rakendusakti terviktekstiga.
 
„Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ (LiPS II) puhul on sätestatud see, kuidas hinnata ligipääsetavusnõuete täitmisega kaasnevat võimalikku ülemäärast koormust ettevõtjale.
 
Kooskõlastamisega seotud dokumendid on kättesaadavad EISis.
 
 
 
Palume teie tagasisidet kuni 31.05.2022 - epikoda@epikoda.ee
EPL PRESSITEADE 10.05.2022: Lexsoul Dancemachine aitab pimedatel oma videoid näha
2.juunil kell 11.00-14.15 - Infopäev, Sotsiaalkindlustusameti-eri. Seekord on fookuses Sotsiaalkindlustusameti teenused ja tegevused.
Infopäev toimub EPIKojas, Toompuiestee 10. Osaleda saab ka Zoom keskkonnas.
Infopäeval on tagatud eesti viipekeeletõlge ja kirjutustõlge.
 
Päevakava:
 
11.00-11.05 – Tervitussõnad EPIKoja poolt
11.05-12.35 – Puude määramise temaatika, arendusprojektid
12.35-12.45 – Sirutuspaus
12.45-14.15 – SKA poolt korraldatavad teenused puuetega inimestele
 
Registreerumine infopäevale kuni 30. maini: https://bit.ly/3kba1do
Muudatused abivahendite hüvitamistingimustes alates 1. maist 2022
Tasuta koolitus erivajadustega naistele. Puudega naise seksuaalsus - kohtumine Rikka Tomaniga
KUTSE osalema fotokonkursil „Värviline maailm“ tähtaeg 1. oktoober 2022. a.
Vaata kindlasti reegleid ja lisainfot siit: https://vaimupuu.ee/vaimupuu-fotokonkurss-2022/
Fotosid oodatakse e-posti aadressil fotokonkurss@vaimupuu.ee
Õiguskantsleri Kantselei eestvedamisel on valmis saanud raamat „Inimõigused“, mis on esimene põhjalik eestikeelne inimõiguste valdkonda käsitlev kogumik. Raamatu peatoimetaja on Õiguskantsleri Kantselei inimõiguste valdkonna juht Liiri Oja, PhD.
Meil on hea meel kutsuda teid Pharma Nordi seminaridele, mis toimuvad mais-juunis 2022. Koolitustel räägime sellest, kuidas saaksime toetada oma tervist, võttes aluseks teadusliku dokumentatsiooni ja uuringud.

Mai-Juuni koolituste teemad:

1) Päevaseminar: Haigus ja tervis läbi funktsionaalse meditsiini vaatenurga - Kuidas ise oma tervist toetada? (Tallinnas ja Tartus)
Lektor: Funktsionaalse meditsiini arst ja psühhiaater Triin Eller-Pihelgas.

2) Dieedid - kas tervise toojad või kahjustajad (Tallinnas)
Lektor: Pharma Nordi koolitaja Triin Terasmaa

3) Veebinar: Millega arvestada toidulisandeid võttes ja valides? (ZOOM keskkonnas)
Lektor: Pharma Nordi koolitaja Triin Terasmaa

4) Kuidas toetada oma südame tervist ning hoida end vitaalsena ka kõrgemas eas? (Rakveres)
Lektor: Pharma Nord Eesti maajuht Mirjam Prints

5) Kuidas mõjutab seleenipuudus elukvaliteeti? (Tartus)
Lektor: Pharma Nordi maajuht Mirjam Prints

Lisainfo ja registreerumine: https://www.pharmanord.ee/koolitused
Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: 2.2.2 Kogukondade investeeringud Vooremaa piirkonnas
Kohalik tegevusgrupp: Jõgevamaa Koostöökoda, LEADER 19.2 toetus
 

TÄNAME
Oleme saanud Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja kasutusse multifunktsionaalse printeri Konica Minolta bizhub C368.
Projekti „Printvisioon“üheks eesmärgiks on parandada selgelt eristatava ja hea kvaliteediga teabe kättesaadavust puuetega inimestele.

Vikerraadio Reporteritund - Erivajadusega inimesed tööturul (Vikerraadio)
19 - 22 aprill - Virtuaalne töötukassa töömess - toomess.ee
Koolitussarja “Õigusteadlik puudega naine” raames  toimub puuetega naiste kogemuskohvik 25. märtsil kell 13.45 Riigikohtu hoones Tartus, aadressiga Lossi 17. Täpsem info Facebookis: https://fb.me/e/1i96UPGpN
1. märtsist võtab Eesti Rahvusringhääling kasutusele automaatsubtiitrid, mis hõlbustavad vaegkuuljate jaoks päevakajaliste otsesaadete jälgimist.
Alanud on Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024 koostamine. Esimese sammuna viib Riigikantselei läbi avaliku ideekorje, mille suund on aidata kaasa mõelda selles, mida peaks Eestis veel tegema, et poliitikakujundamine oleks läbipaistev ja koosloomeline nii keskvalitsuse kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil.
31. märtsiks on võimalik esitada oma nägemus selle kohta, mis peaks muutuma valitsemises läbipaistvamaks ja kaasavamaks. Rohkem infot ja oma idee esitamine SIIN.

Valik viiteid pressiteadetele, analüüside  ja uuringute kohta.
Eesti Puuetega Inimeste Koja uudiskiri - Veebruar 2022
Energiakulude hüvitamise taotlusi hakatakse Jõgeva vallas vastu võtma 10. jaanuarist
10.-14. jaanuarini peatub Põltsamaal kultuurikeskuse juures mammograafiabuss, mis ootab naisi rinnavähi sõeluuringule
Mustvee Vallavalitsus hakkab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu võtma 10. jaanuarist 2022
2022. aasta tähtsamad muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas
10. detsember kell 11:00-13:00 virtuaalüritus "Depressiooniravis on innovatsioonile ruumi". Ettekanded hõlmavad patsiendi raviteekonda, digiinnovatsiooni abi depressiooni ravis ning toimub TheraSync tutvustus. Lisaks saavad osavõtjad osaleda arutelul patsiendi raviteekonna efektiivsemaks muutmiseks
Päästeameti toetusel ilmunud videod näitavad, kuidas puudega inimest ohuolukorras aidata
EPIKoja kontori lahtiolekuaegade muudatus ja ohutusreeglid
Kultuuriinfo: 
Esmaspäeval, 15. novembril kell 19 toob Rakvere Teater Põltsamaa Kultuurikeskuses teieni noore autor-lavastaja Karl Koppelmaa septembris esietendunud helge perekonnaloo KATK.EST.USED. https://www.rakvereteater.ee/katkestused-0
Ajakiri Sotsiaaltöö 3/2021
26.09.2021, 11.00–14.00 - Jalutuskäik helguseradadel – tule Tallinasse kõndima ja kontserdile mäluhäiretega inimeste toetuseks
Eesti Puuetega Inimeste Koja uudiskiri - September 2021
Taskuhääling. Augustikuu EPIKojas - Tagasi Ülikooli
KUTSE: Erivajadusega laste tugisüsteemi uue disaini arutelule

Sotsiaalministeerium koos partneritega viib läbi reformi erivajadusega lastele mõeldud tugisüsteemide korrastamiseks. Senise tugisüsteemide ümberdisainimise käigus oleme kaardistanud kitsaskohti ning arendanud töötubades ideid uuteks lahendusteks. Nüüdseks oleme töötubadest sündinud ideede põhjal disaininud uue nägemuse lapse- ja perekesksest terviklikust teenusesüsteemist, mida soovime teile lähemalt tutvustada. Töötoa eesmärgiks on valideerida loodud lahendusi ning viia neisse sisse vajalikke parandusi ja täiendusi.

Ootame Teid 8. septembril kell 14.00-17.00 virtuaalselt toimuvasse töötuppa kaasa mõtlema. Arutellu soovime eeskätt kaasata erivajadusega laste peresid, nende esindusorganisatsioone ja tugispetsialiste, kellele palume kutset edasi saata.
 
Virtuaalselt toimuva töötoa lingi saadame vahetult enne arutelu toimumist kõigile registreerunutele.
 
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja uus aadress - Suur 5, Jõgeva linn, 48306.
Ruumid asuvad esimesel korrusel, sissepääs Jazz juuksuriga ühest uksest. 
Ootame kõiki meie uute ruumidega tutvuma!
https://www.vooremaa.ee/puuetega-inimeste-koda-sai-uued-ruumid/