Organistasioon

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda

on mittetulundusühing, mis tegutseb sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonnas ning ühendab vaba tahte alusel Jõgevamaa puuetega inimeste kohalikke organisatsioone (Jõgeva Vaegkuuljate Ühing, Jõgevamaa Diabeetikute Selts, Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing, Jõgevamaa Puuetega Lastevanemate Ühing, JõgevamaaRadikuliidi- ja Reumahaigete Ühing, Jõgevamaa Südamehaigete Ühing, Jõgevamaa Tugikeskus, Jõgevamaa Vaimupuutega Tugiühing, Jõgevamaa Vaegnägijate Ühing).

MISSIOON – maakonna puuetega ja erivajadustega inimeste ning oma liikmete elukvaliteedi, kogukonda kaasatuse, eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

VISIOON – Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda on jätkusuutlik ja aktiivse liikmeskonnaga puuetega inimeste huvikaitse organisatsioon, kes on maakonnas arvestatav koostööpartner ja puudega seotud teemadel kaasarääkija.

Asutatud 5. oktoobril 2000. aastal.
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on puuetega inimeste valdkonnaga seotud koostöö ja koordinatsiooni teostamine maakonnas.

PÕHIKIRI
SISE-EESKIRI
Arengukava 2016-2020
Arengukava 2021-2025

TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED
Demokraatlik juhtimine ja toimimine
Kodanikujulgus ja hoolivus
Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
Vastutus ja aruandmiskohustus
Avatus ja läbipaistvus
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
Sallivus

Logo tunnuslauses, me hoiame ühte ja läheme läbi elu, on esindatud 2 suunda: iseendaga toimetulek ja liikumine – tegutsemine, et luua ja arendada oma olemasolu ning seeläbi parandada elukvaliteeti ja ümbritsevat.
Puuduv sektor logos näitab osa, mida puuetega inimestele pole looduse poolt antud või mis elatud elu vältel on ära võetud.
Selle puuduva osa täidavad Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kotta ühinenud oma arengu, õppimise ja tööga, koos tunnuslauses nimetatuga püüame terviklikkuse poole.

Juhatus ja töötajad

Juhatuse liikmed
    Urmas Orusalu  
    Daisy Utsar
    Anne Veiram
    Urmas Vasemägi 
Revident
    
Meeri Ottenson
Tegevjuht
    
Anne Veiram (+372) 5347 2933 anne@jogevapik.ee info@jogevapik.ee
Tegevusjuhendaja
    Eve Pint (+372) 5330 5690 eve@jogevapik.ee
Kodulehe haldur
    
Riiko Hansen